Anotace příspěvků

Vyšlo nové číslo časopisu Svět nadání. Níže si můžete přečíst editorial čísla a abstrakty jednotlivých příspěvků.

EDITORIAL

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

máte před sebou nové číslo našeho časopisu, ve kterém otevíráme tři zajímavá témata, která však spolu do značné míry souvisí. Všechny se totiž úzce dotýkají problematiky extrémního, mimořádného nadání.

Pro překlad klasické studie jsme tentokrát zvolili text Lety S. Hollingworthové, autorky, která je právem označována jako „matka extrémně nadaných dětí“. Reprint jejího referátu s názvem Mimořádně inteligentní dítě jako problém sociálního přizpůsobení, přináší stále aktuální poznatky o skupině dětí s extrémním nadáním. Autorka se zamýšlí nad nejtypičtějšími problémy, se kterými se mimořádně nadané děti potýkají nebo mohou potýkat, a to jak ve škole, tak i mimo ni. Zmíněn je například problém nudy ve vyučování, problém s přizpůsobením se vrstevníkům apod. Holligworthová je autorkou zásadních monografií i desítek studií a všechny patří dodnes mezi základní, výchozí a současně nejvíce citované zdroje z této oblasti. Proto jsme rádi, že se nám podařilo zpřístupnit alespoň miniaturní zlomek jejího monumentálního díla a věříme, že i tento drobný příspěvek čtenáře zaujme.

Rozpoznat mimořádně nadané dítě však nebývá snadné. Přehledová studie Vladimíra Dočkala s názvem: Diagnostika nadania v teórii, vo výzkume a v praxi, se zaměřuje na postupy a kritéria mimořádného nadání a přináší i specifický pohled na situaci a kritéria nadání v některých dalších zemích, zejména však na Slovensku.

Jak ale identifikované extrémně nadané děti vzdělávat? I tato otázka patří mezi nejčastější a nejvíce diskutovaná témata související s nadanými dětmi i dospívajícími. Jednou z variant je urychlení jejich vzdělávacího procesu, tzv. akcelerace. I když má tento vzdělávací přístup k mimořádně nadaným své zastánce i odpůrce, doposud u nás neexistovala přehledová studie, která by možné efekty, pozitiva a případná rizika, na podkladě recentních empirických studií, analyzovala. Jsme proto rádi, že se ve studentské sekci objevuje studie s názvem: Akcelerace ve vzdělávání nadaných žáků, jejímž autorem je Ondřej Straka.

Věřím, že Vás, milí příznivci nadání, celé číslo osloví, zaujme a třeba i dodá inspiraci do nadcházejícího školního roku.

Těšíme se na Vaše příspěvky, další číslo uzavřeme 30. 11. 2016.

Šárka Portešová

za redakční radu časopisu

 

OKNO DO ZAHRANIČÍ

Mimořádně inteligentní dítě jako specifický problém sociálního přizpůsobení (Leta S. Hollingworthová)

Další z textů, který mapuje historii pedagogiky nadaných dětí, pochází z roku 1930 a jeho autorkou je americká psycholožka Leta S. Hollingworthová. Základní teze jejího článku zní, že soudobý (míněna autorčina současnost, tedy přelom 20. a 30. let 20. století) vzdělávací systém je stejně tak neadekvátní pro mimořádně nadané žáky, jako pro děti s postižením. Postiženým dětem a dětem s poruchami chování je ovšem věnována mnohem větší pozornost, protože jejich situace představuje problém pro okolí. Potíže nadaných žáků a jejich potýkání se s běžným vzdělávacím systémem naproti tomu pro ostatní nejsou tolik nápadné a představují proto problém především pro samotné tyto děti. Hollingworthová se poté zabývá konkrétními oblastmi, kde se odlišnost nadaných dětí projevuje – např.  při fungováním ve výuce, ve vztazích se spolužáky, při hře aj. Článek je zajímavý zejména díky svému časovému odstupu – dnes víme, že některá řešení, která autorka navrhuje nebo která zmiňuje jako nové experimentální přístupy, se později ve vzdělávání nadaných skutečně široce prosadila. Některé z popisovaných problémů již dnes nejsou aktuální, nebo mají přinejmenším mnohem menší význam než tehdy, jiné jsou ale zřejmě jaksi univerzální a v jen mírně pozměněné podobě se s nimi setkáváme i v současnosti.

Celý příspěvek si můžete přečíst zde.

 

ODBORNÁ SEKCE

Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi - přehledová studie (Vladimír Dočkal)

Autor reflektuje niektoré problémy s diagnostikou intelektovo nadaných detí. Vyplývajú z rôznych koncepcií nadania, ale aj z potreby operacionalizovať kritériá výberu vo výskumoch nadaných. Tie sú v jednotlivých štúdiách veľmi rôznorodé a prakticky znemožňujú získané výsledky zmysluplne porovnávať. V ďalšej časti článku autor stručne informuje o postupoch výberu nadaných detí v rámci oficiálnych školských systémov v USA, Izraeli a Číne a podrobne sa zaoberá diagnostickými kritériami používanými na Slovensku.

Celý příspěvek si můžete přečíst zde.

Akcelerace ve vzdělávání nadaných žáků - přehledová studie (Ondřej Straka)

Akcelerace je jedním ze základních postupů, které se uplatňují při vzdělávání nadaných žáků. V článku jsou nejprve vymezeny její základní typy – obsahová a ročníková a uvedeny některé příklady. Dále jsou představeny významné zahraniční studie, které se zabývaly zejména efektivitou akcelerace a jejím dopadem na studijní výsledky žáků a na důležité emoční a sociální aspekty. Dosud realizované výzkumy vedou k závěru, že výsledky akcelerace jsou pro většinu žáků pozitivní, časté obavy z výukového selhávání po uskutečnění akcelerace se z tohoto úhlu pohledu jeví jako přehnané a málo opodstatněné. Na závěr se článek věnuje otázce kritérií pro rozhodnutí, zda akcelerace je či není vhodná v případě konkrétního dítěte.

Celý příspěvek si můžete přečíst zde.

 

STARŠÍ ČÍSLA NAJDETE NA STRÁNKÁCH ČASOPISU.

 

Časopis
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.